Nowy Metropolita Przemyski Abp Adam Szal

Abp Szal Adam urodzi?? si? 24 grudnia 1953 r. w rodzinie Czes??awa i Heleny z domu Uchman. Po uko??czeniu Szko??y Podstawowej w Wysokiej odby?? nauk? w zakresie szko??y ??redniej w Technikum Rachunkowo??ci Rolnej w Wysokiej.

Po egzaminie maturalnym z??o??onym w maju 1972 r., wst?pi?? do Wy??szego Seminarium Duchownego w Przemy??lu. Pierwszy rok studiów seminaryjnych zosta?? przerwany przez powo??anie do odbycia zasadniczej s??u??by wojskowej, która mia??a miejsce w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach, w okresie od 6 grudnia 1972 r. do 14 pa??dziernika 1974 r.

Po uko??czeniu s??u??by wojskowej kontynuowa?? formacj? seminaryjn?, która zosta??a zwie??czona ??wi?ceniami kap??a??skimi. Udzieli?? mu ich 31 maja 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk w bazylice archikatedralnej w Przemy??lu.

Pierwsz? placówk? duszpastersk? by??a parafia Lutcza w dekanacie strzy??owskim (1.06.1979 – 20.07.1982). W tym okresie, na podstawie pracy pt. „Program spo??eczno-polityczny „Echa Przemyskiego”, otrzyma?? 24 czerwca 1980 r. stopie?? magistra teologii na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie.

W okresie od 20 lipca 1982 do 8 lipca 1984 r. by?? wikariuszem parafii pw. Trójcy ??wi?tej w Kro??nie. Stamt?d zosta?? skierowany na dalsze studia z zakresu historii Ko??cio??a w ramach Wydzia??u Teologicznego KUL. Zwie??czeniem studiów by??a obrona pracy doktorskiej, która mia??a miejsce 15 maja 1990 r. Praca nosi??a tytu?? „Duchowie??stwo diecezji przemyskiej obrz?dku ??aci??skiego w latach 1918-1939”. W mi?dzyczasie, w okresie od 1 lipca 1987 do 30 czerwca 1988 r. by?? wikariuszem parafii pw. Ducha ??wi?tego w Przeworsku.

W dniu 1 lipca 1988 r. podj??? obowi?zki dyrektora Biblioteki Wy??szego Seminarium Duchownego w Przemy??lu i wyk??adowcy historii Ko??cio??a w Instytucie Teologicznym w Przemy??lu. Od 20 sierpnia 1991 r. pe??ni?? tak??e obowi?zki prefekta alumnów Seminarium, a 29 czerwca 1996 r. zosta?? mianowany rektorem Wy??szego Seminarium Duchownego w Przemy??lu. Funkcj? t? pe??ni?? do 22 czerwca 2001 r. W roku 1999 zosta?? w???czony do grona kanoników gremialnych Kapitu??y Metropolitalnej pe??ni?c w niej od 2005 r. funkcj? prepozyta. W roku 1994 wszed?? do kolegium redakcyjnego „Niedzieli Przemyskiej”. Z woli Ojca ??wi?tego Jana Paw??a II, 16 listopada 2000 zosta?? og??oszony biskupem pomocniczym przybieraj?c zawo??anie „Gloria Tibi Trinitas”. Metropolita przemyski abp Józef Michalik udzieli?? mu ??wi?ce?? biskupich 23 grudnia 2000 r. Wspó??konsekratorami byli bp Stefan Moskwa, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej i bp Edward Bia??og??owski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 2001 r. jest cz??onkiem Komisji Misyjnej, a od 2007 r. pe??ni funkcj? delegata KEP do spraw Ruchu ??wiat??o ??ycie. W latach 2008-2014 by?? cz??onkiem Komisji ds. M??odzie??y. Interesuje si? histori? Ko??cio??a katolickiego, szczególnie XIX i XX w. oraz problematyk? dotycz?c? dziejów archidiecezji przemyskiej. Od wielu lat pielgrzymuje pieszo na Jasn? Gór? i sanktuariów maryjnych na Podkarpaciu.