Historia parafii

Rys historyczny parafii Kro??cienko Wy??ne

Parafia Kro??cienko Wy??ne le??y w granicach diecezji przemyskiej, w odleg??o??ci 5 kilometrów od Krosna. Nale??y do dekanatu Krosno II. Pocz?tków parafii nale??y szuka? w II po??owie XIV w. Niestety, nie zachowa?? si? akt za??o??enia parafii, st?d brak dok??adnej daty jej erekcji. Faktem jest, ??e parafia ta nale??y do najstarszych w diecezji przemyskiej.
 
Po zaj?ciu Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego, na te tereny zacz?li nap??ywa? z Zachodu, dok??adnie z Niemiec z Nadrenii, ze ??l?ska osadnicy. Tereny te by??y wyludnione przez cz?ste najazdy tatarskie, a zw??aszcza po strasznym ich napadzie, który mia?? miejsce w r.1241. Nowi przybysze zacz?li zak??ada? fundamenty pod wsie i miasta na tzw. prawie magdeburskim. Tu czeka??a ich ci???ka praca. Olbrzymie przestrzenie le??ne musieli zamieni? w uprawne pola. Kotlina nad Wis??okiem, zw??aszcza na terenie dzisiejszego Kro??cienka, by??a poro??ni?ta d?bami. Pracowici osadnicy karczowali las, a z drzewa budowali domy.
 

Ju?? od pocz?tku my??leli o utworzeniu parafii, dlatego przy za??o??eniu wsi wyznaczyli dwa ??any dla plebana. Za??o??ywszy osiedle, wybudowali drewniany ko??ció??ek na pagórku po po??udniowej stronie Wis??oka, a za Patrona parafii obrali ulubionego ??w. Marcina. Nie znamy daty jego budowy, ani za??o??enia parafii. Z dokumentów wiemy, ??e kiedy rz?dy w nowo powsta??ej diecezji przemyskiej rozpocz??? pierwszy biskup Eryk Winsen Mora (rok 1377), do parafii, które wesz??y w jej sk??ad, nale??a??o tak??e Kro??cienko. Biskup przemyski Eryk tworz?c w r. 1386 kapitu??? katedraln? w Przemy??lu, powo??a?? do niej równie?? plebana Jakuba z Crosken. Dzi?? nie ma w?tpliwo??ci, ??e Crosken, (w innym dokumencie Croschin) - to zdrobnia??a forma niemiecka i brzmia??a Kroscin, lub. Krosczin. W pó??niejszych dokumentach u??ywano formy Krosczenko. Wszystko wi?c przemawia za tym, ??e w r. 1377 istnia?? w Kro??cienku ju?? ko??ció?? i parafia. Ko??ció?? ten przetrwa?? a?? do 1911 r., kiedy to zosta?? rozebrany po wybudowaniu nowej ??wi?tyni. To nieprawda, co pisz? ró??ni historycy, ??e w czasie najazdu Tatarów w r.1624 ko??ció?? zosta?? spalony. Na podstawie zachowanych fotografii tego ko??cio??a historycy sztuki twierdz?, ??e ko??ció?? posiada?? pierwotn? form? gotyck?, i dzisiaj na tym terenie by??by jedn? z najstarszych ??wi?ty?? drewnianych. Po drugie, ks. Moli??ski w opisie dekanatu kro??nie??skiego z roku 1691 pisze, ??e ko??ció?? w Kro??cienku Wy??nym jest bardzo stary. Nie mogli go wi?c spali? Tatarzy w r. 1624, a nowo wybudowanego w jego miejsce, nie móg?? nazwa? „bardzo starym”. Po trzecie, ze starego ko??cio??a zachowa??y si? rze??by, które historycy sztuki oceniaj? na pocz?tek XVI w. Gdyby sp??on??? ko??ció??, to wraz z nim spali??oby si? i jego wyposa??enie. A wi?c twierdzenie o po??arze pierwotnego ko??cio??a jest bezzasadne. Podobnie twierdzono o ko??ciele w niedalekim Haczowie. Datowano go na XVII w., a ostatnio odkryte malarstwo gotyckie na ??cianach datuje ko??ció?? na XV a nawet koniec XIV w.

 


O czterech nast?pcach plebana Jakuba, pó??niejszego kanonika kapitu??y przemyskiej wiemy niewiele. W ksi?dze s?dowej Kro??cienka jest wzmianka o rektorze ko??cio??a ( rektor ko??cio??a to proboszcz), lecz bez podania nazwiska. W roku 1423 wyst?puje Albert, by? mo??e ten wspomniany ju?? rektor. W r. 1425 wyst?puje pleban Piotr D?browski. Jak d??ugo by?? proboszczem nie wiemy. W r.1440 w aktach wyst?puje pleban Miko??aj, który mia?? wybitny udzia?? w dzia??alno??ci Arcybractwa kap??a??skiego, które w diecezji przemyskiej dzia??a??o od 1419 r. By?? tak??e dobrodziejem ko??cio??a w Kro??cienku, które by??o wsi? królewsk?. By?? proboszczem ponad 30 lat. Ks. Miko??aj umar?? przed r. 1470, gdy?? w tym roku wyst?puje pleban Marcin, kap??an ponad przeci?tna miar? gorliwy, wzorowy, roztropny. Nie wiemy jak d??ugo by?? proboszczem i dlatego nie znamy daty obj?cia parafii przez jego nast?pc? ks. Wojciecha Jasielskiego. Zachowa??y si? akta procesu ks. Wojciecha z miejscowym so??tysem. Proces odby?? si? przed s?dem biskupim w Przemy??lu w r.1556. Proboszcz Wojciech pozywa so??tysa kro??cie??skiego Jana Szolca (Szulca), mieszczanina z Krosna przed s?d, gdy?? ten od dwóch lat nie p??aci?? mu mesznego. So??tys w towarzystwie Niemców z Kro??cienka odpowiada, ze czyni s??usznie, bo pleban Wojciech nie spe??nia swoich obowi?zków, mianowicie, nie spowiada po niemiecku i po niemiecku nie g??osi kaza??. Biskup proboszczowi nakazuje naj?? ks. Niemca, aby zado???uczyni? ???daniu so??tysa, a so??tysowi nakazuje wyp??aci? zaleg??e meszne. Wniosek, ??e jeszcze w po??owie XVI w. cz???? mieszka??ców Kro??cienka pos??ugiwa??a si? j?zykiem swoich praojców osadników. Jednak z ksi?gi s?dowej dowiadujemy si?, ??e ju?? od r.1465 j?zyk polski by?? ogólnie u??ywanym w Kro??cienku.

 

 


Bardzo ma??o wiemy o trzech nast?pcach ks. Wojciecha. Byli to ks. Jan Roscelski, magister sztuk wyzwolonych, który dosta?? prebend? na probostwo w Kro??cienku od króla Stefana Batorego, po jego rezygnacji proboszczem zosta?? ks. Jan Bierwalth, który w roku 1590 wniós?? rezygnacje na rzecz ks. Andrzeja Brzeziny. Ks. Andrzej stanowisko proboszcza w Kro??cienku piastowa?? do roku 1603. Z ksi?gi s?dowej wida?, ??e ciemne strony w??ród parafian kro??cie??skich by??y stosunkowo nieliczne. Na ogó?? poziom moralny parafian kro??cie??skich by?? wysoki.

 

 


Od roku 1603 do 1627 duszpasterzem w Kro??cienku by?? ks. Szymon Georgida. Za jego czasów w oktawie Bo??ego Cia??a w 1624 r. Tatarzy, którzy pustoszyli okolic? i siali postrach, wdarli si? przez okno do ko??cio??a i zrabowali go. Do zakrystii jednak nie zdo??ali wy??ama? drzwi, dlatego przechowywane w niej rzeczy ocala??y. Widocznie horda napotka??a na opór i musia??a si? wycofa? po??piesznie.

 

 


Po nim probostwo obj??? prawdopodobnie w r. 1630, pe??en gorliwo??ci o chwa??? Bo???, wielki czciciel N.M.Panny, ks. Walenty Klemensowicz. Jak jego poprzednik by?? mansjonarzem. Jako ich senior wi?cej przebywa?? w Kro??nie jak w Kro??cienku. Zast?puj? go wikarzy. Pod koniec ??ycia przeniós?? si? na probostwo do ??migrodu, nie przestaj?c by? proboszczem w Kro??cienku. Dla Kro??cienka pozostawi?? wspania??e dary: srebrny kielich poz??acany, krzy?? srebrny, monstrancj?, srebrna kadzielnic?. Czas duszpasterzowania ks. Wojciecha to czas potopu szwedzkiego. Wtedy to dla ratowania Ojczyzny oddano ko??cielne srebra. Ks. Klemensowicz je wykupi?? i wróci?? do ko??cio??a. Dla ubogiej, wyniszczonej wojnami i najazdami parafii to by?? niezwykle cenny dar i materialny, i historyczny. Wykupione przedmioty by??y od dawna w Kro??cienku jako pami?tka ofiarno??ci mieszka??ców w XVI, a mo??e jeszcze XV w.

 

 


Nast?pc? ks. Klemensowicz by?? ks. Stanis??aw Wojnar, pochodz?cy prawdopodobnie z Krosna. Jednak na skutek gorsz?cego wydarzenia zosta?? usuni?ty z parafii. Jego miejcie przej??? ks. Bart??omiej Misia??owicz, dziekan kro??nie??ski i altarzysta Bo??ego Cia??a w Kro??nie. By?? rok 1671. Nied??ugo zosta?? powo??any na probostwo w Brzozowie przez bpa Zb?skiego do budowy ko??cio??a farnego. Poprzedni sp??on??? w wielkim po??arze miasta. Da?? si? pozna? jako kap??an wielkiego serca, pe??en mi??osierdzia i pracowito??ci. Do dzi?? w Bazylice w Brzozowie mo??na ogl?da? nie zepsute r?ce tego ??wi?tobliwego kap??ana. Po otwarciu jego grobu w czasie remontu ??wi?tyni znaleziono te r?ce, które czyni??y tyle dobra.

 

 

D??ugo, bo przez 43 lata proboszczem kro??cie??skim by?? ks. Kazimierz ??ywicki. Pochodzi?? z Krosna, z bogatej rodziny mieszcza??skiej. Prezent? na probostwo otrzyma?? od Króla Jana III Sobieskiego w 1690 r. Zasta?? w dobrym stanie parafi?. Wed??ug opisu dekanatu z r.1691, ko??ció?? by?? bardzo stary, ale w dobrym stanie, mia?? silne ??ciany w ??rodku pomalowane. O??tarze pi?knie rze??bione, poz??acane. Pod ko??cio??em by??a krypta dla grzebania zmar??ych wybudowana w??a??nie w 1691r. W Kro??cienku i Iskrzyni, która nale??a??a wtedy do parafii by??o ???cznie 650 dusz. W parafii w r. 1688 wybudowano tak??e nowa szko???. Ks. Kazimierz zasta?? star? plebani?, ale po nieszcz???liwym po??arze, w??asnym kosztem wzniós?? now?, pokry?? gontem i co nale??y podkre??li?, ponad dach wyprowadzi?? komin.

 

 

Nabo??e??stwa w ko??ciele odbywa??y si? w nast?puj?cym porz?dku: w sobot? po po??udniu ??piewano Nieszpory. Rano w niedziel? ??piewano Jutrzni?,a potem Godzinki do N.M.P., a równocze??nie by??a msza ??w. Potem by??a Suma poprzedzona pokropieniem i procesj?. Popo??udniowe Nieszpory by??y zako??czeniem liturgii.
Nast?pc? ks. ??ywieckiego by?? ks. Jakub Arakielowicz, doktor teologii i prawa kanonicznego, kanonik kapitu??y przemyskiej. Duszpasterzowa?? do roku 1735.

 

 

Za czasów ks. Andrzeja Drohojewskiego (1735 – 1757) praca parafialna w ko??ciele obarcza??a prawie wy???cznie wikarego. Ks. Drohojewski bowiem b?d?c tak??e pra??atem kapitu??y przemyskiej i prepozytem w Pruchniku wi?kszo??? czasu sp?dza?? poza Kro??cienkiem.

   Nast?pc? ks. Drohojewskiego zosta?? ks. Andrzej Pietraszewski (1757 - 1787) .

 

Wprawdzie by?? kanonikiem kolegiaty brzozowskiej, ale cz?sto przebywa?? w Kro??cienku. To jemu parafia zawdzi?cza zaprowadzenie Bractwa ??w. Jana Nepomucena. Kult ??w. Jana zacz??? si? szerzy? w Polsce po kanonizacji tego ??wi?tego w marcu 1729 r. W 1744 r. wybudowano o??tarz ??w. Jana Nepomucena, a ks. Pietraszewski w r. 1770 zaprowadzi?? Bractwo. By??o to pierwsze i przez d??ugie lata jedyne Bractwo w parafii, wykazuj?ce wielk? aktywno??? i przyczyni??o si? w znacznym stopniu do o??ywienia ??ycia religijnego. Uroczysto??? ??w.Jana, pocz?tkowo obchodzona tylko przez Bractwo, sta??a si? ??wi?tem parafialnym . I tak jest po dzi?? dzie??.
Za czasów ks. Pietraszewskiego nast?pi?? pierwszy rozbiór Polski (1772). Kro??cienko znalaz??o si? w cz???ci przy???czonej do Austrii, czyli tzw. Galicji. Wprowadzono nowy podzia?? administracyjny, na skutek czego Kro??cienko na 18 lat znalaz??a si? w granicach diecezji tarnowskiej (1786 -1804). W 1805 wróci??o do diecezji przemyskiej.
Ks. Franciszek Borucki(1787 - 1800), kolejny duszpasterz, by?? ostatnim proboszczem, który oprócz parafii w Kro??cienku mia?? jeszcze inne obowi?zki.
Jego nast?pca by?? ks. Tomasz Przyby??owicz (1800 - 1813). Za czasów ks. Pietraszewskiego w r.1786 i ks. Przyby??owicza w r.1811 rz?d austriacki skonfiskowa?? ko??cielne kosztowno??ci: 1 z??oty kielich mszalny z paten?, monstrancj? srebrn? poz??acan?,4 kielichy srebrne poz??acane z patenami, srebrne naczy??ka na oleje i srebrna lampk? wieczn?.
Kolejny proboszcz ks. Ludwik Radzikowski (1813 - 1831) zmar?? jako jedna z pierwszych ofiar epidemii ospy.

 

 

Wybitnym proboszczem kro??nie??skim by?? ks. Andrzej Nowina Ujejski (1831 -1867). Z pochodzenia by?? kro??cieniakiem. Ojciec jego by?? oficjalist? dworskim. Urodzi?? si? w 1801 r.W 1826 roku zosta?? wy??wi?cony na kap??ana.Probostwo w Kro??cienku obj??? po czteroletnim administrowaniu w Parafii Wola Zarczycka.W ci?gu swego duszpasterzowania zabezpieczy?? brzeg skarpy na której sta?? ko??ció??. Wis??ok bowiem systematycznie odrywa?? po ka??dym wylewie po kawa??ku cmentarzyska ko??cielnego,ze wokó?? ko??cio??a nie mog??a ju?? przej??? procesja. Otoczy?? murem ko??ció?? umieszczaj?c na czterech rogach ogrodzenia kaplice ( jedna z nich stoi do dzi??). Urz?dzi?? i ozdobi?? plebani?. Wybudowa?? wikarówk?.Zaprowadzi?? Bractwo trze??wo??ci w celu odrodzenia moralnego parafii. Ogromna wi?kszo??? parafian wpisa??a sie do tego bractwa. Na pami?tk? wprowadzenia trze??wo??ci na Wielkiej Stronie postawiono krzy??, który parafianom przypomina?? o z??o??onej obietnicy. Ks. Ujejski z pochodzenia by?? szlachcicem, ale dla parafian by?? ojcem, jak móg?? w czasie g??odu ratowa?? ludzi od ??mierci. W budynku starej plebanii gromadzi?? dzieci i m??odzie?? na nauk? katechizmu. Mia?? u nich wielkie powa??anie i uznanie. St?d w czasie rebelii ch??opskiej parafianie zachowali si? stosunkowo spokojnie. Parafia Kro??cienko ks. Ujejskiemu zawdzi?cza wyj?tkow? Kronik? Parafialn?, która jest kopalni? wiedzy o Kro??cienku tamtych czasów. 

 

Po ks. Ujejskim duszpasterzem zosta?? ks. Roman Pakosz Pakosi??ski rodem z Jas??a. i pe??ni?? ten urz?d przez 20 lat. Za jego spraw? powsta??a ochronka, która otacza?? opiek?. Wprowadzi?? Stowarzyszenie ??w. Wincentego a Paulo, które dzia??a??o a?? do I wojny ??wiatowej. Ks. Roman zna?? wszystkich parafian, mia?? z nimi ??ywy kontakt, zna?? ich k??opoty i problemy. Ludzie szukali u niego rady. W ca??ej okolicy s??yn??? jako gorliwy i do??wiadczony spowiednik. Po dwudziestu latach duszpasterzowania przeniós?? si? na probostwo w Le??ajsku, ale o Kro??cienku pami?ta??, pomagaj?c materialnie przy budowie nowego ko??cio??a i nowej ochronki. Umar?? 1 listopada 1909 r.

 

  Kolejny proboszcz ks. Wincenty Telega pochodzi?? z Jasionowa. Wy??wi?cony zosta?? na kap??ana w Przemy??lu w r.1876. Do Kro??cienka przyby?? w r. 1887, kontynuuj?c z wielkim zaanga??owaniem prace swoich poprzedników. Otoczy?? opiek? stary ko??ció??, ale w przeciwie??stwie do swoich poprzedników, którzy rozszerzali i przebudowywali stary ko??ció??, od samego pocz?tku zacz??? my??le? o budowie nowego ko??cio??a. Plany uda??o mu si? zrealizowa? w r. 1908 k??ad?c kamie?? w?gielny pod nowy Dom Bo??y. W r. 1910 ko??ció?? zosta?? po??wi?cony, a w 1912 doczeka?? sie jego konsekracji. By?? s??abego zdrowia, cho? tego nie dawa?? zna? po sobie. Pierwsza wojna ??wiatowa i rozmaite przej??cia przyspieszy??y rozwój ??miertelnej choroby raka ??o???dka. Zmar?? 26 listopada 1919 r. i zosta?? pochowany na cmentarzu w Kro??cienku.

Podziwia? trzeba wielkie jego oddanie w budow? nowej ??wi?tyni i dar organizacji pracy, aby w tak krótkim czasie wznie??? wraz z parafianami tak pi?kn? i stosunkowo du??? ??wi?tyni?.

W r. 1920 na proboszcza do Kro??cienka przyszed?? ks. Jan Telma, wy??wi?cony na kap??ana w 1909 r. w Przemy??lu. Pierwsz? posad? otrzyma?? w Grodzisku k. Le??ajska. Wypadki I wojny zap?dzi??y go a?? do Wiednia, gdzie spowiada uchod??ców zgromadzonych w obozach koncentracyjnych, w których umiera??o tysi?ce na epidemie, oraz ??o??nierzy odchodz?cych na front. W r. 1915, ju?? jako sta??y kapelan wojskowy pe??ni obowi?zki w s??ynnej bitwie pod Gorlicami. Zako??czenie wojny zastaje go na froncie w??oskim, sk?d wraz z rodakami wraca pieszo, a cz???ciowo kolej? do Ojczyzny. Po dwutygodniowym odpoczynku zostaje proboszczem w Kro??cienku. Uzupe??nia wn?trze ko??cio??a, w 1921 roku z parafianami funduje dzwony nowe do ko??cio??a      

 

(poprzednie zosta??y zabrane na armaty w czasie I wojny). W r. 1936 sprowadza ze Lwowa s??ynnego ju?? wtedy artyst? Jana Henryka Rosena do wymalowania ko??cio??a.
Tu?? przed wojn? Rosen wyjecha?? do USA, gdzie zas??yn??? jako wielki malarz. Jego dzie??em jest polichromia w katedrze ormia??skiej we Lwowie, w kaplicy lwowskiego Seminarium Duchownego, w kaplicy Seminarium w Przemy??lu. On równie?? malowa?? kaplic? papiesk? w Castel Gandolfo. Mozaiki w katedrze w Nowym Jorku to jego dzie??o. Wiele ko??cio??ów ameryka??skich mo??e si? szczyci? jego pracami.
Ks. Telma II wojn? ??wiatow? sp?dzi?? w Kro??cienku, pomagaj?c ludziom w niejednym k??opocie, poniewa?? dobrze w??ada?? j?zykiem niemieckim. Wykazywa?? zainteresowanie spo??eczne, czego dowodem by??o zorganizowanie mleczarni i Kasy Stefczyka. Po wojnie, w miejsce zabranych przez niemieckiego okupanta, wraz z parafianami na wie??y ko??cielnej umieszcza trzy nowe dzwony. W uznaniu jego zas??ug zosta?? przez biskupa przemyskiego mianowany dziekanem kro??nie??skim. Obowi?zki proboszcza pe??ni?? w Kro??cienku do r.1962 czyli przez 42 lata. Przez 14 lat u boku ks. Telmy obowi?zki wikariusza pe??ni?? ks. Jan Wais, rodem z Klimkówki, ur. w 1913 r. On to po ??mierci ks.Telmy zosta?? mianowany na proboszcza przez ks. Biskupa Franciszka Bard?. Nigdy nie doczeka?? sie zatwierdzenia ze strony w??adz cywilnych, gdy?? jako gorliwy kap??an uwa??any by?? przez w??adze komunistyczne za wroga Polski Ludowej. W pami?ci parafian zapisa?? sie jako gorliwy pasterz. Wymagania stawiane parafianom umia?? pogodzi? z wielk? kultur? osobista. By?? cenionym jako katecheta, spowiednik, sumienny szafarz sakramentów. Po sko??czeniu 75 lat, zgodnie z prawem kanonicznym wniós?? rezygnacj?. Pozosta?? w Kro??cienku jako emeryt, s??u???c rad? i pomoc? swojemu nast?pcy. Ja jego pasterzowania zosta?? w Iskrzyni wybudowany ko??ció??, a w r. 1985 zosta??a tam erygowana przez bpa Ignacego Tokarczuka samodzielna parafia. Z woli w??adz diecezjalnych pe??ni funkcje dziekana kro??nie??skiego. Za jego pasterzowania do ko??cio??a sprawiono nowe organy 20 g??osowe. Dba?? o rozwój nabo??e??stw do N.Serca Pana Jezusa i Matki Bo??ej Nieustaj?cej Pomocy. To za jego duszpasterzowania O. Redemptory??ci zaprowadzili nieustaj?c? Nowenn?, która jest po dzi?? dzie??. Zmar?? 14 maja 1989 r., w 10 miesi?cy po przej??ciu na emerytur?. 

 

  Ks.Bp Ordynariusz Ignacy Tokarczuk na stanowisko proboszcza w Kro??cienku W. wyznaczy?? ks. Jana Szpunara, rodem z Kraczkowej, wy??wi?conego na kap??ana w r.1966 w Przemy??lu. Po 10 latach proboszczowania w Czarnej k. Ustrzyk D. nowy ks. proboszcz obj??? parafi? w lipcu 1988r. z zadaniem budowy nowego domu katechetycznego. W latach sze???dziesi?tych w??adze komunistyczne ostatecznie usun???y nauk? religii ze szkó??. Katechizacja odbywa??a sie w zakrystii przy ko??ciele, budynku organistówki, a tak??e w zabudowaniach gospodarczych. Nowy dom katechetyczny mia?? te trudno??ci rozwi?za?. Budowa wypad??a na czas kryzysu gospodarczego, do którego doprowadzi??y rz?dy komuny. W tych trudnych warunkach, gdzie wszystko trzeba by??o "za??atwia?" uda??o si? dom wybudowa?. W maju 1990 r. ks. Bp E.Bia??og??owski po??wi?ci?? dom. We wrze??niu, w zwi?zku ze zmian? rz?du, katechizacja przesz??a do szko??y. W tym czasie wspólnie z Parafianami ks. proboszcz wykona?? szereg niezb?dnych prac w Parafii. Powi?kszono i ogrodzono cmentarz, wybudowano na nim kaplic? pogrzebow?, wyremontowano obydwie wie??e na ko??ciele i pokryto miedzian? blach?, zupe??nie przebudowano ogrodzenie ko??ciele osadzaj?c je na g???bokim fundamencie, wybrukowano kostk? plac przed ko??cio??em i wokó?? niego, w prezbiterium ko??cio??a po??o??ono granitowa posadzk?. W r. 2000 ca??y Ko??ció?? ??wi?towa?? Wielki Jubileusz- 2000 lat od narodzenia Chrystusa, a parafia Kro??cienko dodatkowo ??wi?towa??a Jubileusz 650 istnienia. Z tej okazji przeprowadzono konserwacje polichromii ??wi?tyni. Na jubileusz tak??e gruntownie odrestaurowano Obraz Matki Bo??ej Po??redniczki ?ask ze starego ko??cio??a i umieszczono w bocznym o??tarzu. Obraz ten (datowany na pocz?tek XVII w.) cieszy?? si? i cieszy czci? wiernych. Wielkim wydarzeniem w ??yciu parafii by??a pielgrzymka Ojca ??w. Jana Paw??a II na Podkarpacie w r. 1997 w czerwcu. Papie?? odwiedzi?? wtedy Dukl? i Krosno, kanonizuj?c ??w. Jana z Dulki. Ojciec ??w. przylecia?? na Podkarpacie helikopterem z Krakowa i l?dowa?? na pobliskim lotnisku pomi?dzy ????anami i Kro??cienkiem. Na powitanie Jego wyleg??a ca??a Parafia, a na drugi dzie?? prawie wszyscy wzi?li udzia?? na lotnisku w Kro??nie w spotkaniu z Namiestnikiem Chrystusowym. Dla parafian by??o to niezapomniane prze??ycie.

Kolejnym wielkim wydarzeniem w tym okresie by??a budowa i utworzenie nowej parafii w Pustynach. Ze wzgl?du na odleg??o??? od macierzystej parafii i pr???nie rozwijaj?ce si? Pustyny, zacz?to my??le? o budowie kaplicy dojazdowej. W 1994 podj?to sie realizacji tych zamierze??. Na dzia??ce ofiarowanej przez p. Wand? Tomkowicz, rozpocz?to budowa? z wielkim zaanga??owaniem i ofiarno??ci?, now? ??wi?tyni?, któr? w r.1998 konsekrowa?? ks. Arcybiskup Józef Michalik. Wtedy te?? ustanowi?? Pustyny, do których do???czy?? z parafii Targowiska wiosk? Zalesie, samodzielna parafi?. W tej chwili Parafia Kro??cienko liczy oko??o 4000 wiernych.

W sierpniu 2012 r. ks. Jan Szpunar przeszed?? na emerytur? (uko??czy?? bowiem 70 lat ??ycia) a na jego miejsce ks. Arcybiskup Józef Michalik proboszczem mianowa?? ks. Wies??awa Ka??amarza, który dotychczas przez 5 lat proboszczowa?? w Krasiczynie. Nowy ks. Proboszcz urodzi?? si? w Przeworsku w 1970 r. Po ko??czeniu Seminarium Duchownego w r. 1995 zosta?? wy??wi?cony na kap??ana. Nowy ks. proboszcz przyst?p?? do pracy duszpasterskiej z wielkim zaanga??owaniem.

 

(Histori? Parafii opracowano na podstawie ksi???ki autorstwa ks. dr Micha??a Pelczara i dr Antoniego Lorensa "Sze???set lat doli i niedoli Kro??cienka Wy??nego i Iskrzyni" wydanej drukiem dopiero w r.1997)

 

Spis proboszczów kro??cie??skich:       

 Jakub, pleban z Krosken  1368 - 1406

2.   Albert 1417 -1724

3.   D?browski Piotr 1425 - ?

4.   Miko??aj 1440 - 1467

5.   Marcin 1470 - 1478

6.   Miko??aj 1521 - 1525

7.   Jasi??ski Wojciech 1553 - ?

8.   Roscelski Jan   ? - ?

9.   Bierwalth Jan  ? - 1590

10. Brzezina Andrzej 1590 - 1603

11. Georgida Szymon 1603 - 1627

12. Klemensowicz Walenty 1627 -1664

13. Wojnar Stanis??aw 1664 - 1672

14. Misia??owicz Bart??omiej 1672 - 1690

15. ??ywicki Kazimierz 1690 - 1733

16. Arakielowicz Jakub  1733 - 1735

17. Drohojewski Andrzej 1735 - 1757

18. Pietraszewski Andrzej 1757 - 1787

19. Borucki Franciszek 1787 - 1800

20. Przyby??owicz Tomasz 1800 - 1813

21. Radzikowski Ludwik 1813 - 1831

22. Ujejski Nowina Andrzej 1831 - 1867

23. Piekosi??ski Pakosz Roman 1867 - 1887

24. Telega Wincenty 1887 - 1919

25. Telma Jan 1920 - 1962

26. Wais Jan 1962 - 1988

27. Szpunar Jan 1988 - 2012

28. Ka??amarz Wies??aw 2012 -                                                                                                                           

Spis wikariuszy kro??cie??skich:

 

  1.  Weso??owicz Wojciech 1630 - 1634

  2.  Kozio??kiewicz Bart??omiej 1634 -1638

  3.  Rzepecki Jan 1639 - 1641

  4.  Laszkiewicz Walenty 1641 - 1642

  5.  Witrowski Aleksander 1642 - 1644

  6.  Januszewski Jan - 1644 - 1646

  7.  Szady Andrzej 1646 - 1648

  8.  Hadybski Walenty 1648 - 1654

  9.  Jasiewicz Krzysztof 1654 - 1658

 10. Szyndlarowicz Franciszek 1658 - 1664

 11. Banasiewicz Wojciech 1678 - 1680

 12. Pietruszowicz Stanis??aw 1680 - 1686

 13. Kozicki Andrzej 1686 - 1687

 14. Marysowicz Sebastian 1687 -1688

 15. Uklejewicz Sebastian 1688 - 1691

 16. Gorlicki Wojciech 1691 - 1692

 17. Prayznarski Bart??omiej 1693 - 1695

 18. Królicki Józef 1695 - 1697

 19. Sambrzucki Marcin 1697 - 1701

 20. Wójcicki Maciej 1701 - 1705

 21. Nowakiewicz Marcin 1705 - 1707

 22. Skarbek Franciszek 1707 - 1713

 23. Smole??ski Jakub 1713 - 1717

 24. Skarbek Józef 1717 - 1721

 25. Balicki Wojciech 1721 - 1726

 26. Jasionkiewicz Jakub 1726 - 1728

 27. Nowakowski Marcin 1728 - 1731

 28. Kukulski Kazimierz 1731 - 1733

 29. Siembowicz Kazimierz 1733 - 1735

 30. Wadziakiewicz Walenty 1736 - 1737

 31. Stefa??ski Wojciech 1737 - 1738

 32. Leszczy??ski Szymon 1738 - 1740

 33. ??ywicki Andrzej 1740 - 1746

 34. Kocha??ski Józef 1746 - 1755

 35. Marci??ski Józef 1758 - 1760

 36. Borkowski Micha?? 1760 - 1769

 37. Urbowicz Micha?? 1769 - 1771

 38. Abrachamowicz Kazimierz 1771 - 1777

 39. Lorens Antoni 1777 - 1787

 40. Szmydzi??ski

 41. Piotrowski Erazm 1841 - 1842

 42. Pukalski Jan 1842 - 1845

 43. Kisielewicz Jan 1845 - 1846

 44. Pa??ch Edward 1846 - 1847

 45. Misiewicz Jan 1848 -

 46. Zieli??ski Leon 1848 - 1850

 47. Stumfol Ferdynand 1850 - 1852

 48. Kilar Józef 1852 - 1853

 49. Fryc Ignacy 1853 -1854

 50. Dobrowolski Wojciech 1854 -1855

 51. Daniec Ignacy 1856 - 1857

 52. Jedli??ski Piotr  1857 - 1859

 53. Piekosi??ski Roman 1859 - 1864

 54. Szczygie?? Wojciech 1864 - 1867

 55. Ryznerski Hipolit 1868 - 1871

 56. Sadowski Jan 1871 - 1872

 57. Kocimowski Józef 1872 - 1873

 58. M?czka Walenty 1873 - 1876

 59. Zaj?c Marcin 1876 - 1879

 60. Ciasnocha Józef 1883 - 1884

 61. Mazurek Leopold 1884 - 1887

 62. Urban Józef 1887 - 1889

 63. Makowiec W??adys??aw 1889 - 1890

 64. Górski Wojciech 1890 - 1896

 65. Stopa B??a??ej 1896 - 1898

 66. Rzo??ca Bart??omiej 1898 -1899

 67. Krzy??ak Wojciech 1899 - 1900

 68. Bira Ludwik 1900 - 1901

 69. Pa??ys Franciszek 1901 - 1912

 70. Cwynar Józef 1912 - 1913

 71. Zima Jan 1913 - 1914

 72. Wikli??ski Franciszek 1914 - 1920

 73. Szlachcic Franciszek 1920 - 1924

 74. So??tysik Stanis??aw 1924 - 1925

 75. Orzechowski Stanis??aw 1925 - 1928

 76. Antosz Kazimierz 1928 - 1930

 77. Urbanik Tadeusz - 1930 - 1932

 78. Witko?? Tadeusz 1932 - 1934

 79. Fietko W??adys??aw 1934 - 1935

 80. Misi?g Stefan 1935 - 1936

 81. Szpytma Wojciech 1936 - 1938

 82. Rojkowski Jan 1938 - 1942

 83. G?sior Wojciech 1942 - 1944

 84. Aszklar W??adys??aw 1945 - 1946

 85. Urzejowski Jan 1947 - 1949

 86. Wais Jan 1949 - 1962

 87. Baran Franciszek1958 - 1959

 88. Sroka Antoni 1959 - 1961

 89. Wolski Józef 1961 - 1964

 90. Hader Józef 1964 - 1967

 91. Markowicz Boles??aw 1967 - 1968

 92. Szczepa??ski Janusz 1968 - 1969

 93. Królik Eugeniusz 1969 - 1972

 94. Skiba Andrzej 1969 - 1974

 95. Wrona Marian 1974 - 1976

 96. Wyskiel Tadeusz 1976 - 1977

 97. Sieczkowski Stanis??aw - 1976 - 1977

 98. Bednarz Czes??aw 1977 - 1980

 99. Florek Kazimierz 1977 - 1980

100. Grygiel Stanis??aw 1980 - 1982

101. Szeliga Józef 1980 - 1982

102. Jaworski Czes??aw 1982 - 1985

103. Tokarz Stanis??aw 1982 - 1984

104. Rawski Jacek 1984 - 1987

105. Mazur Jan 1986 -1988

106. W?glarz Stanis??aw 1987 1989

107. Pietryka Zbigniew 1989 -1993

108. Grochala Józef 1989 -1990

109. Trojnar Janusz 1990 - 1993

110. Chocho??ek Adam 1993 -1994

111. Wi??niowski Jan 1993 - 1995

112. Kluz Janusz 1994 -1996

113. Przewrocki Grzegorz 1995 - 1997

114. Paszek Janusz 1996 - 1998

115. Grela Robert 1997 - 2001

116. Marecki Wies??aw 2001 - 2002

117. Rucha??a Tomasz 2002 -2005

118. Pomyka??a Krzysztof 2005 - 2009

119. Dudek Bart??omiej  2009 - 2011

120. Czerwonka Grzegorz 2011 -2013

121. Wielgos Jakub 2013

122. Porada Piotr 2013 - 2015

123. Mendyk Pawe?? 2015