Dobre strony

Poprzednie
Następne

Wszystkie galerie

Strona 1 z 84

<< poprzednia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 następna >>
 • Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

  28.05.16r

  Popo??udniu w uroczysto??? Bo??ego Cia??a, m??odzie?? z naszej parafii wraz z ksi???mi wikarymi, ks. Jakubem oraz ks. Paw??em wyjecha??a do Rzeszowa na koncert zespo??u Jednego Serca Jednego Ducha. Szacowana ilo??? m??odych to ponad 40 tys os??b kt??re poprzez ??piew uwielbialy Pana Boga za Jego mi??o??? do czlowieka i ??yw? obecno??? pod postaciami chleba i wina.

 • Procesja Bo??ego Cia??a - 2016

  28.05.16r

  W czwartek 26 maja, w uroczysto??? Naj??wi?tszego Cia??a i Krwi Chrystusa, po Mszy ??wi?tej o godz. 9.00 ulicami naszej miejscowo??ci przesz??a uroczysta procesja.

 • ??wi?to Rodziny w Ochronce

  25.05.16r

  25 maja dzieci ucz?szczaj?ce do Ochronki ??w. J??zefa prowadzonej przez nasze Siostry S??u??ebniczki obchodzi??y Dzie?? Rodziny. Maluchy zaprezentowa??y swoim rodzicom, przyby??ym na uroczysto??? do sali Domu Ludowego w Kro??cienku Wy??nym przedstawienie "Czerwony Kapturek" oraz ta??ce, wiersze i piosenki.

 • Prymicje Ksi?dza Maksymiliana Lorensa

  23.05.16r

  W niedziel? Tr??jcy ??wi?tej nasza parafia prze??ywa??a ogromn? uroczysto???. Sw? pierwsz? Msz? ??wi?t? odprawi?? ksi?dz prymicjant Maksymilian Lorens.

 • ODPUST PARAFIALNY - ??w. Jana Nepomucena

  23.05.16r

  21 maja prze??ywali??my w naszej parafii odpust z racji wspomnienia ??w Jana Nepomucena, drugiego patrona naszej parafii. Go??cili??my w naszej parafii ks. ?ukasza Staszewskiego, wikariusza parafii Korczyna, kt??ry w tym dniu g??osi?? homili?.

 • Wywiad do Radia Fara

  19.05.16r

  W czwartek 19 maja o 8 rano dzieci, kt??re w ubieg??? niedziel? po raz pierwszy przyj???y Pana Jezusa w komunii ??wi?tej mia??y sw??j wywiad do archidiecezjalnego Radia Fara. Odpowiada??y na pytania zadawane przez swojego katechet?, ks. Paw??a oraz ks. Andrzeja, dyrektora radia dotycz?ce przygotowania do komunii, przebiegu tej??e uroczysto??ci i wielu innych rzeczy. Wywiad oraz z msza ??wi?ta z uczestnictwem dzieci pierwszokomunijnych i uczni??w naszej szko??y im. ??w. Jana Paw??a II ju?? wkr??tce na antenie Radia Fara.

 • Rozpocz??? si? "bia??y tydzie??"

  17.05.16r

  16 maja 50-osobowa grupa dzieci pierwszokomunijnych z klas trzecich rozpocz???a sw??j tzw. "bia??y tydzie??". Wraz z uczniami naszej szko??y podstawowej im. ??w. Jana Paw??a II obstawi??a liturgi? i jak co miesi?c, 16 dnia po maj??wce swoje pro??by kierowali??my do Pana Boga za wstawiennictwem ??w. Papie??a. Po mszy ??wi?tej dzieci komunijne otrzyma??y swoje pami?tki komunijne po czym by?? czas na pami?tkowe zdj?cia.

 • Pierwsza Komunia ??wi?ta

  15.05.16r

  Dzisiaj na Mszy ??wi?tej o godz. 10.30 dzieci z klas trzecich po raz pierwszy przyj???y Komuni? ??wi?t?.

 • Nabo??e??stwo odnowienia przyrzecze?? chrzcielnych

  14.05.16r

  13 maja 2016 r dzieci z naszej parafii prze??y??y swoj? pierwsz? prawdziw? spowied??. Po kolejnych pr??bach i przygotowaniach wraz ze swoimi rodzinami zgromadzi??y si? w ko??ciele parafialnym na nabo??e??stwie podczas kt??rego wyznali ponownie publicznie swoj? wiar?, wyrzekly si? z??a oraz z??o??y??y przysi?g? abstynencji. Ka??de dziecko podchodz?c do o??tarza zanurza??o sw? d??o?? w chrzcielnicy czyni?c znak krzy??a, a potem z r?k ks. Proboszcza odpala??o swoj? ??wiec? od Paschalu symbolizuj?cego ??wiat??o Chrystusa. Wydarzeniu temu towarzyszy?? ??piew po kt??rym odby?? si? szczeg????owy rachunek sumienia i dzieci skierowany si? do jednego z sze??ciu konfesjona????w, by prze??y? sw??j pierwszy sakrament pojednania i pokuty.

 • Przygotowania do Pierwszej Komunii ??wi?tej

  13.05.16r

  Przygotowania do Pierwszej Komunii ??wi?tej id? z pe??n? moc? i zaanga??owaniem. Dzieci z naszej parafii odbywaj? swoje pr??by na kt??rych wraz z ksi?dzem Katechet?, ?wicz? przed uroczysto??ci? podczas kt??rej po raz pierwszy przyjm? prawdziwego Pana Jezusa do swojego serca. Trzymamy kciuki za nasze dzieci nie zapominaj?c o modlitwie za nich, ich rodzic??w i rodze??stwo.

<< poprzednia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 następna >>