Duszpasterstwo

Duszpasterstwo:

 • Msze ??w. w Niedziele i Uroczysto??ci

  • godz.7,30
  • godz.9,00
  • godz.11,00
  • godz.16,00
  Niedzielne Nieszpory godz.15,30
 • Msze ??w w ??wi─?ta:

  • godz.7,30
  • godz.9,00

  • godz.17,00 (latem19,00)
 • Msze ??w. w dzie?? powszedni:

  • rano godz.7,00
  • wieczorem 17 ( latem 19,00) 

 

W ??rody Nowenna do Matki Bo??ej Po??redniczki ?üask pó?? godziny przed Msz─? ??w. wieczorn─?.

 

Spowied?? ??wi─?ta:

Codziennie 30 min przed Msz─? ??w. rano i wieczorem.

Kancelaria parafialna  

 

Kancelaria  czynna codziennie od godz. 18.30 do godz. 19.00. W pilnych sprawach po Mszach ??w. rannych i wieczornych, w sprawach pogrzebowych w ka??dej chwili. 

  

Czynna:

 • rano po Mszy ??w. 
  wtorek, ??roda i pi─?tek (prócz pierwszego pi─?tku miesi─?ca)
 • wieczorem
  poniedzia??ek - pi─?tek od 18.30 do 19.00 - pora  pora letnia (  jesienno- zimowa od 17.30 do 18.00 - po Mszy ??w. o godz. 17.00).  (prócz pierwszego czwartku i pierwszego pi─?tku miesi─?ca).
 • Sprawy pogrzebowe za??atwiane s─? poza godzinami dy??urów w kancelarii.
  Pos??ug─? sakramentaln─? do chorych mo??na zg??asza─? o ka??dej porze.

 

  SAKRAMENT CHRZTU ??W.

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w II niedziel─? miesi─?ca podczas Mszy ??wi─?tej o godz. 9.00 (suma) i IV niedziel─? miesi─?ca na Mszy ??w. o godz.11.00

 

 

Uwagi praktyczne odno??nie Sakramentu

  

 

  Chrzest nale??y zg??osi─? przynajmniej na tydzie?? przed jego planowanym udzieleniem. Nale??y przy tym okaza─? akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda w??asnego proboszcza. Rodzice i chrzestni zobowi─?zani s─? do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywaj─? si─? w soboty poprzedzaj─?ce II i IV niedziel─? miesi─?ca po Mszy ??w. wieczornej) oraz przyst─?pienia do sakramentu pokuty i pojednania. Rodzicami chrzestnymi mog─? by─? praktykuj─?cy katolicy, którzy przyj─?li sakrament bierzmowania. Rodzice chrzestni spoza parafii Kro??cienko powinni okaza─? stosowne za??wiadczenie od proboszcza w??asnej parafii, ??e mog─? by─? dopuszczeni do godno??ci matki i ojca chrzestnego.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone s─? osoby:

 

 • niepraktykuj─?ce, pozostaj─?ce w cywilnych zwi─?zkach ma????e??skich,
 • niepraktykuj─?ce,
 • uczniowie obj─?ci obowi─?zkiem katechezy, którzy w niej nie uczestnicz─?.
    Prosimy o przybycie na Msz─? ??wi─?t─? chrzcieln─? przynajmniej 5 min. przed jej rozpocz─?ciem oraz zabranie ze sob─? tzw. bia??ej szaty i ??wiecy chrzcielnej. Chrzest jest w??─?czeniem do Ko??cio??a i powinien by─? dniem rado??ci ca??ej rodziny. Najpi─?kniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyj─?cie Komunii ??wi─?tej w jego intencji przez wszystkich najbli??szych. W przypadku uzasadnionych w─?tpliwo??ci, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest mo??e zosta─? od??o??ony (dotyczy to zw??aszcza tych ma????onków, którzy nie maj─?c przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).

Chrzest dzieci - wskazania dla rodziców

W zwi─?zku z chrztem dzieci, Ko??ció?? podaje rodzicom nast─?puj─?ce wskazania i przepisy:
 1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesi─?ca po narodzeniu.
 2. W obrz─?dzie chrztu w ko??ciele powinni wzi─?─? udzia??, je??li to mo??liwe, matka i ojciec dziecka, poniewa?? maj─? do spe??nienia wa??ne zadania i czynno??ci liturgiczne: publicznie prosz─? o chrzest dziecka, kre??l─? na jego czole znak krzy??a, wyrzekaj─? si─? szatana i sk??adaj─? wyznanie swojej wiary oraz otrzymuj─? specjalne b??ogos??awie??stwo Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
 3. Dla ka??dego dziecka rodzice wybieraj─? chrzestnych: matk─? i ojca. S─? oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentuj─? Ko??ció??. W razie potrzeby maj─? wspiera─? rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralno??ci chrze??cija??skiej. Równie?? chrzestni sk??adaj─? podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie mo??na wybiera─? osób. które nie mog─? uczyni─? tego szczerze.
 4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka ??wiec─? chrzcieln─?, a matka chrzestna symboliczn─? bia??─? szat─?. Symbole te, b─?d─?ce zarazem pami─?tk─? chrztu, chrzestni przynosz─? do ko??cio??a na liturgi─? chrztu.
 5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywa─? si─? zazwyczaj w niedziel─?, w dniu, w którym Ko??ció?? wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Nale??y si─? dostosowa─? do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu. W sytuacji choroby dziecka lub innej powa??nej przyczyny mozliwy jest chrzest w sobot─? lub w innym terminie.
 6. Akt chrztu dziecka spisuje si─? wed??ug danych zawartych w metryce Urz─?du Stanu Cywilnego, której odpis nale??y przedstawi─? duszpasterzowi. Rodzice powinni wcze??niej wybra─? imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Pi─?kn─? tradycj─? jest wybieranie imienia ??wi─?tych lub b??ogos??awionych, którzy staj─? si─? duchowymi patronami dziecka. Rodzice za?? ??wiadcz─? w ten sposób o swojej ??wiadomej przynale??no??ci do Ko??cio??a.
 7. Przyj─?cie, które rodzice urz─?dzaj─? dla chrzestnych, rodziny i przyjació?? na znak rado??ci, ??e ich dziecko narodzi??o si─? w Chrystusie przez chrzest do ??ycia wiecznego, ma mie─? chrze??cija??ski charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyj─?cia pami─?taj─?, ??e w??ród nich obecny jest Chrystus, który zamieszka?? przez Ducha ??wi─?tego w nowo ochrzczonym dziecku.
 8. Aby chrzest swego dziecka prze??y─? w duchu wdzi─?czno??ci Bogu za Jego wielki dar i zjednoczy─? si─? w u??wi─?conym przez chrzest dzieckiem w mi??o??ci i ??asce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przyst─?pi─? w dniu chrztu do Komunii ??wi─?tej - równie?? chrzestni, cz??onkowie rodziny i przyjaciele, bior─?cy udzia?? w uroczysto??ci.
 9. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzi─?czni Bogu i wierni podj─?tym zadaniom, maj─? obowi─?zek doprowadzi─? dziecko do poznania Boga, nauczy─? je modlitwy, posy??a─? je na katechizacj─? i przygotowa─? do uczestnictwa w Eucharystii i przyj─?cia sakramentu bierzmowania.
SAKRAMENT MA?ü??E??STWA

    Narzeczeni maj─? obowi─?zek zg??osi─? si─? do kancelarii parafialnej trzy miesi─?ce przed planowan─? dat─? ??lubu. ??lub wa??nie mo??na zawiera─? tylko na terenie w??asnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ??lubu w innych ko??cio??ach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda w??asnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), któr─? mo??na otrzyma─? dopiero po zako??czeniu formalnego przygotowania do sakramentu ma????e??stwa. 

Zg??aszaj─?c si─? po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynosz─? ze sob─? nast─?puj─?ce dokumenty:
 • dowód osobisty,
 • za??wiadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniaj─?ce do tzw. ??lubu konkordatowego lub odpis aktu wcze??niej zawartego ??lubu cywilnego,
 • aktualne ??wiadectwo chrztu (nie starsze ni?? 6 miesi─?cy),
 • ??wiadectwo bierzmowania (je??eli ten sakrament nie jest odnotowany na ??wiadectwie chrztu),
 • w przypadku wdowców akt zgonu ma????onka,
 • ??wiadectwo religii z ostatniej klasy.
 • ??wiadectwa uko??czenia kursów przed??lubnych: parafialnego i dla narzeczonych w poradni rodzinnej.
Przygotowanie duchowe: 
 • dwukrotn─? spowied?? - po zg??oszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ??lubem,
 • modlitw─? w??asn─?

 

Filmowanie i robienie zdj─?─? podczas uroczysto??ci ??lubnej podlega przepisom liturgicznym i musi by─? wcze??niej uzgodnione z duszpasterzem.

 

 

 

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb jest czynno??ci─? liturgiczn─? nawi─?zuj─?c─? do religijno??ci zmar??ego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrz─?dy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolic─? Apostolsk─? przewiduj─? kilka form liturgii np.: Msza ??w. lub bez niej (w zale??no??ci od poziomu religijnego zmar??ego i okoliczno??ci jego ??mierci). 

Dat─? i godzin─? pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiaj─?c nast─?puj─?ce dokumenty:

 

 • akt zgonu z USC,
 • informacj─? o przyj─?ciu sakramentów ??w. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmar??ego sakramentami w domu rodzinnym),
 • pisemn─? zgod─? na pochówek zmar??ego wystawion─? przez w??a??ciwego ks. proboszcza (je??eli zmar??y zamieszkiwa?? poza terenem naszej parafii).

 

Modlitwa, a zw??aszcza pe??ne uczestnictwo we Mszy ??w. pogrzebowej (przyj─?cie Komunii ??w.) jest najcenniejszym darem dla zmar??ego.
Tak??e po pogrzebie nale??y zmar??ym zapewni─? sta??─? pomoc modlitewn─? polecaj─?c ich Mi??osierdziu Bo??emu: 

    Pogrzeb katolicki nie przys??uguje tym, którzy ??wiadomie i dobrowolnie zerwali ??─?czno??─? z Ko??cio??em lub zmarli bez pokuty w gorsz─?cych okoliczno??ciach albo z pogard─? dla religii Ko??cio??a, uparcie odmawiaj─?c przyj─?cia sakramentów.

 

 

 

 

W zwi─?zku z du??ymi zaniedbaniami na obszarze cmentarza i problemami z realizacj─? pochówków z dniem 1 wrze??nia 2001 r  zosta?? zatrudniony na etacie naszej  parafii pracownik zwyczajowo nazywany grabarzem Pan Kazimierz Marsza??ek.

Zakres czynno??ci tego pracownika oprócz prac na terenie cmentarza obejmuje równie?? prace porz─?dkowe w obr─?bie ko??cio??a i pozosta??ych budynków parafialnych.

Wynagrodzenie dla tego pracownika zosta??o ustalone na poziomie najni??szego ustawowego wynagrodzenia wynosz─?cego wówczas 760 z?? a aktualnie wynosi ono 1126 z?? brutto na miesi─?c. Wzrost wynagrodzenia wynosi wi─?c 48%.

Parafia co miesi─?c odprowadza sk??adki do ZUS i p??aci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wyp??aca wynagrodzenie dla grabarza.

Fundusz p??ac wraz z op??atami wynosi na rok bie??─?cy 16 181 z?? i móg?? by by─? pokryty przy aktualnej op??acie 350 z?? przez a?? 46 pochówków/ znacznie wi─?cej jak statystycznie  /.

Fundusz p??ac nie stanowi jednak jedynych kosztów utrzymania cmentarza, gdy?? musz─? by─? ponoszone op??aty za energi─? elektryczn─?, wod─?, piasek , cement, paliwo do kosiarki, narz─?dzia do pracy i ich serwis, odzie?? robocza i sprz─?t ochrony osobistej itp.

Bilans przychodów i rozchodów nie zostanie w tej sytuacji zrównowa??ony.

Zarz─?dcy okolicznych cmentarzy komunalnych oprócz op??aty za pochówek pobieraj─? ró??ne inne dodatkowe op??aty zwi─?zane z utrzymaniem cmentarzy jak :

- za miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy                                    - 80 z??

- za miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy                                    - 160 z??

- za miejsce z prawem budowy grobowca 4 miejsc.                            - 800 z??

- za pozwolenie na obramowanie grobu ziemnego                               - 30 z??

- za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat                                         - 55  z??

- za korzystanie z ch??odni                                                                - 38 z??/dob─?

- za utrzymanie czysto??ci i porz─?dku na cmentarzu                             - 60 z??

Podajemy równie??, i?? poniesione w ostatnich latach powa??niejsze wydatki zwi─?zane z funkcjonowaniem cmentarza to monta?? ch??odni, zakup dzia??ki, wyci─?cie drzew, rozbudowa kaplicy.

Maj─?c na uwadze powy??sze jak równie?? fakt znacznego wzrostu zasi??ków pogrzebowych z kwoty 4000 do 5800 z?? oraz konieczno??ci dalszej modernizacji cmentarza Rada Parafialna uznaje za konieczne zwi─?kszenie op??aty jednotaryfowej za pochówek p??aconej na rzecz Parafii do kwoty 500 z??

Op??ata ta obejmuje równie?? wykonanie sklepienia nad trumn─? w grobie murowanym

 / piwniczka /, natomiast nie obejmuje ??ci─?gania i zak??adania p??yt nagrobnych oraz prowadzenia robót budowlanych przy nagrobkach.

Zaznacza si─? jednocze??nie, ??e Parafia Rzymskokatolicka Kro??cienko Wy??ne nie jest uczestnikiem  dzia??alno??─? gospodarczej / us??ugi pogrzebowe / prowadzonej przez Pana Kazimierza Marsza??ka jednocze??nie grabarza.