Duszpasterstwo

Duszpasterstwo:

 • Msze św. w Niedziele i Uroczystości

  • godz.7,30
  • godz.9,00
  • godz.11,00
  • godz.16,00
  Niedzielne Nieszpory godz.15,30
 • Msze św w Święta:

  • godz.7,30
  • godz.9,00

  • godz.17,00 (latem19,00)
 • Msze św. w dzień powszedni:

  • rano godz.7,00
  • wieczorem 17 ( latem 19,00) 

 

W środy Nowenna do Matki BoĹźej Pośredniczki Łask pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

 

Spowiedź święta:

Codziennie 30 min przed Mszą Św. rano i wieczorem.

Kancelaria parafialna  

 

Kancelaria  czynna codziennie od godz. 18.30 do godz. 19.00. W pilnych sprawach po Mszach św. rannych i wieczornych, w sprawach pogrzebowych w kaĹźdej chwili. 

  

Czynna:

 • rano po Mszy św. 
  wtorek, środa i piątek (prócz pierwszego piątku miesiąca)
 • wieczorem
  poniedziałek - piątek od 18.30 do 19.00 - pora  pora letnia (  jesienno- zimowa od 17.30 do 18.00 - po Mszy św. o godz. 17.00).  (prócz pierwszego czwartku i pierwszego piątku miesiąca).
 • Sprawy pogrzebowe załatwiane są poza godzinami dyĹźurów w kancelarii.
  Posługę sakramentalną do chorych można zgłaszać o każdej porze.

 

  SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w II niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 9.00 (suma) i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.11.00

 

 

Uwagi praktyczne odnośnie Sakramentu

  

 

  Chrzest naleĹźy zgłosić przynajmniej na tydzień przed jego planowanym udzieleniem. NaleĹźy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej (w naszej parafii konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty poprzedzające II i IV niedzielę miesiąca po Mszy Św. wieczornej) oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Rodzice chrzestni spoza parafii Krościenko powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, Ĺźe mogą być dopuszczeni do godności matki i ojca chrzestnego.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

 

 • niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
 • niepraktykujące,
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.
    Prosimy o przybycie na Mszę Świętą chrzcielną przynajmniej 5 min. przed jej rozpoczęciem oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliĹźszych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest moĹźe zostać odłoĹźony (dotyczy to zwłaszcza tych małżonków, którzy nie mając przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).

Chrzest dzieci - wskazania dla rodziców

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:
 1. Zalecanym terminem chrztu dziecka jest okres jednego miesiąca po narodzeniu.
 2. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.
 3. Dla kaĹźdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. RównieĹź chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie moĹźna wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.
 4. Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.
 5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. NaleĹźy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu. W sytuacji choroby dziecka lub innej powaĹźnej przyczyny mozliwy jest chrzest w sobotę lub w innym terminie.
 6. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis naleĹźy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynaleĹźności do Kościoła.
 7. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, Ĺźe ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do Ĺźycia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, Ĺźe wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.
 8. Aby chrzest swego dziecka przeĹźyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej - równieĹź chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.
 9. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.
SAKRAMENT MAŁŝEŃSTWA

    Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Ślub waĹźnie moĹźna zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), którą moĹźna otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa. 

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niĹź 6 miesięcy),
 • świadectwo bierzmowania (jeĹźeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
 • w przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
 • świadectwo religii z ostatniej klasy.
 • świadectwa ukończenia kursów przedślubnych: parafialnego i dla narzeczonych w poradni rodzinnej.
Przygotowanie duchowe: 
 • dwukrotną spowiedĹş - po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
 • modlitwę własną

 

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

 

 

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zaleĹźności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci). 

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 

 • akt zgonu z USC,
 • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),
 • pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeĹźeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

 

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
TakĹźe po pogrzebie naleĹźy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu BoĹźemu: 

    Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

 

 

 

W związku z duĹźymi zaniedbaniami na obszarze cmentarza i problemami z realizacją pochówków z dniem 1 września 2001 r  został zatrudniony na etacie naszej  parafii pracownik zwyczajowo nazywany grabarzem Pan Kazimierz Marszałek.

Zakres czynności tego pracownika oprócz prac na terenie cmentarza obejmuje równieĹź prace porządkowe w obrębie kościoła i pozostałych budynków parafialnych.

Wynagrodzenie dla tego pracownika zostało ustalone na poziomie najniĹźszego ustawowego wynagrodzenia wynoszącego wówczas 760 zł a aktualnie wynosi ono 1126 zł brutto na miesiąc. Wzrost wynagrodzenia wynosi więc 48%.

Parafia co miesiąc odprowadza składki do ZUS i płaci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaca wynagrodzenie dla grabarza.

Fundusz płac wraz z opłatami wynosi na rok bieżący 16 181 zł i mógł by być pokryty przy aktualnej opłacie 350 zł przez aĹź 46 pochówków/ znacznie więcej jak statystycznie  /.

Fundusz płac nie stanowi jednak jedynych kosztów utrzymania cmentarza, gdyĹź muszą być ponoszone opłaty za energię elektryczną, wodę, piasek , cement, paliwo do kosiarki, narzędzia do pracy i ich serwis, odzieĹź robocza i sprzęt ochrony osobistej itp.

Bilans przychodów i rozchodów nie zostanie w tej sytuacji zrównowaĹźony.

Zarządcy okolicznych cmentarzy komunalnych oprócz opłaty za pochówek pobierają róĹźne inne dodatkowe opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy jak :

- za miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy                                    - 80 zł

- za miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy                                    - 160 zł

- za miejsce z prawem budowy grobowca 4 miejsc.                            - 800 zł

- za pozwolenie na obramowanie grobu ziemnego                               - 30 zł

- za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat                                         - 55  zł

- za korzystanie z chłodni                                                                - 38 zł/dobę

- za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu                             - 60 zł

Podajemy równieĹź, iĹź poniesione w ostatnich latach powaĹźniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza to montaĹź chłodni, zakup działki, wycięcie drzew, rozbudowa kaplicy.

Mając na uwadze powyĹźsze jak równieĹź fakt znacznego wzrostu zasiłków pogrzebowych z kwoty 4000 do 5800 zł oraz konieczności dalszej modernizacji cmentarza Rada Parafialna uznaje za konieczne zwiększenie opłaty jednotaryfowej za pochówek płaconej na rzecz Parafii do kwoty 500 zł

Opłata ta obejmuje równieĹź wykonanie sklepienia nad trumną w grobie murowanym

 / piwniczka /, natomiast nie obejmuje ściągania i zakładania płyt nagrobnych oraz prowadzenia robót budowlanych przy nagrobkach.

Zaznacza się jednocześnie, Ĺźe Parafia Rzymskokatolicka Krościenko WyĹźne nie jest uczestnikiem  działalność gospodarczej / usługi pogrzebowe / prowadzonej przez Pana Kazimierza Marszałka jednocześnie grabarza.